Samarbete med andra föreningar

Som ett led i att stärka föreningars inflytande i kommunen har ett samarbete börjat ta form med andra intresseföreningar i närområdet. Den 28 april var Hovenäsets intresseförening sammankallande till en dialog kring föreningars gemensamma intressen och under denna träff var representanter från sju olika föreningar.

Det var en informationsrunda där varje förening kort berättade om vad de arbetade med just nu och annan information och lärdom som kunde vara bra för föreningarna att dela sinsemellan samt att det beslutades att föreningarna gemensamt skulle titta på hur ÖP 2022 påverkade de olika samhällena och hur föreningarna gemensamt kunde gå samman för att få en djupare förståelse om ÖP 2022 som nu är under granskning.