Protokoll för vid styrelsemöte med Tångens Byalag

2009-07-07 på Dalgatan 20

 

 

Närvarande: Rosita Holmström, Anna Mauléon, Christina Raner och

Lisbeth Frisk

 

Frånvarande: Birgitta Karlsson

 

 

§ 1. Ordförande Rosita hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2. Förslag till dagordning godkänndes.

 

§ 3. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christina Raner.

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 5. Stadgarna gicks igenom. Styrelsen konstaterade att årsmötet ändrade räkenskaps-

       året från 1 juni—31/5 till att vara 1/1—31/12. Detta var helt korrekt enligt

       stadgarna.

      

       Angående medlemskap och röstning på årsmöte är något som styrelsen bör

       reflektera över. När ska medlemsavgifter vara inbetald för att ha rösträtt på

       årsmötet. Hur ska vi hantera röstningen. Medlemsavgift 50:-/år och hushåll?

       Styrelsen beslöt att ta upp detta på årsmötet.

 

§ 6. Vår kassör var förhindrat att närvara  vid mötet, varför vi inte fick någon

        rapport.

 

§ 7.  Muntlig framställan för en medlem om gemensamma städdagar.

        Styrelsen tyckte detta var ett bra förslag och beslutade om städdag på Tångens

         badplats. Lördagen den 18 juli klockan 17.00. Styrelsen uppmanar våra medlemmar

         att ta med fika, krattor, sopsäckar och skrapor.

 

§ 8.  Styrelsen diskuterat hemsidan som vi fick uppmaning om av årsmötet.

        Rosita har tagit kontakt med Jan Clements som åtar sig att arbeta med hemsidan.

        Styrelsens förslag till desain blev:

        Start sida med ett kort över Tången samt text som hämtas från stadgarna par 1,2 och 3.

        Senaste nytt

        Stadgar och protokoll

 

§ 9.  Rosita rapporterade om Uddén. Tollar o Segel arrenderar enligt uppgift Uddén.

        Rosita har fått information av  Tollar o Segel, att de  själva ska göra i ordning Uddén.

 

 

 

 

        Styrelsen gav Rosita i uppdrag att lämna över det förslag som kommit till

        Tångens Byalag angående Uddén till Tollar o Segel.

        Christiana Raner reserverar sig till det förslag som kommit in angående  Uddén.

 

§10.  Christina tar kontakt med Karl-Henrik Nordström för att få tag på de bilder han tog vid

          vårt årsmöte.

          Rosita tar kontakt med Kasper Ljungdal på Lysekilsposten.

 

§ 11.  Nästa styrelsemöter blir 22 juli klockan 17.00 hos Lisbeth Frisk.

 

§ 12.  Då inget mer fanns att avhandla tackar Rosita för visat intresse och

          Förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Lisbeth Frisk                                                Rosit Holmström

Sekreterare                                                                  Ordförande

 

 

 

Justerare:

 

 

Christina Raner