PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED TÅNGENS BYALAG

DEN 28 JUNI 2009 I TÅNGENPARKEN.

 

 

Närvarande ca 100 st medlemmar

 

 

 

   Vanja Befrits hälsade alla medlemmar varmt välkomna

       och gladdes åt att så många kommit och förklarade mötet öppnat.

 

   Till mötetsordförande valdes Gerry Ekgrund. Gerry tackade för

       förtroende och tog över klubban.

       Till sekreterare för mötet valdes Lisbeth Frisk

       Att jämnte ordförande justera dagen protokoll valdes Carl-Henrik

       Nordström och Börje Fors.

      

    Kallelse till årsmötet har utlyst i rätt ordning enligt mötesdeltagarna.

 

    Dagordningen enligt stadgarna för årsmötet godkändes.

 

    Vanja Befrits gick igenom Verksamhetsberättelse punkt för punkt.

        Verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.

 

     Rosita Holmström gick igenom räkenskaperna för tiden från  bildandet

        av Byalaget och fram till årsmötet. I kassan finns 12.087:-kronor.

        Rapporten godkändes av mötet.

        Ordföranden hade fått förslag om att ändra räkenskapsåret från

        brutet till kalenderår. Årsmötet beslutade att det skulle vara kalenderår

 

     Revisorernas berättelse presenterades av revisor Christer Brunn.

 

      Styrelsen beviljade fortsatt  ansvarsfrihet.

 

     Vanja redogjorde för  verksamhetsplan  som innbär att Tångens

          Byalag ska fortsätta att arbeta med de frågor som inte är lösta och

          de som är under utredning.

 

10§    Val av styrelseordförande. Lennart Johansson presenterade     

         valberedningens förslag. Förslag till ordförande kandidat var

         Rosita Holmström. Rosita valdes till ny ordförande för Tången Byalag.

         Rosita tackade för förtroende hon fått av medlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11§    Val av styrelseledamöter fyra personer valda på ett år.

          Valberedningens förslag på kandidater var:

          Lisbeth Frisk omval

          Birgitta Karlsson nyval

          Lisbeth Johansson nyval

          OlleVillnersson nyval

          Samtliga av dessa kandidater är åretruntboende.

        

           Ulf begär ordet och menar att styrelsen/valberedningen

          inte följde stadgarna. I stadgarna § 3 står det att medlemskap är

          öppet för åretrunt-sommarboende på Tången.

          Mötet tycket att fördelningen i styrelsen skulle vara tre stycken

          åretruntboende och två stycken sommarboende.

       

          Ordförande lämnade ordet fritt och efterlyst förslag till kanditater som

          ska representera sommarboende.

          Förlag på kanditater, Anna Mauléon, Christina Raner och

          Margareta Ling-Vannerus.

          Valda blev Anna Mauléon och Christina Raner.

         

          Ordföranden hade fått förslag om att några styrelseledamöter

          skulle väljas på mer än ett år för att styrelsen inte skulle bli utan

          ledamöter. Två år var föreslaget. Möte kom fram till att det behövdes

          två årsmöten för att ändra på stadgarna.         

         

          Mötet beslutade att den nya styrelsen utser inom sig kassör och

          protokollsekreterare, allt enligt stadgarna.

         

 

12§     Val av två revisorer. Ordförande efterlyste förslag till revisorer.

           Mötet föreslog omval av revisorerna.

           Valda blev Christer Brunn och Tomas Isaksson.

 

13§      Val av valberedning, två personer. Ordförande efterlyste förslag

            valberedning. Mötet föreslog omval av valberedningen.

            Valda blev Lennart Johansson och Bertil Pilipson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14§       En av våra medlemmar undrade över hemsidan. Ska de som inte

            bor här få information genom hemsidan. Vanja förklarade hur det

            låg till med hemsidan och varför den inte blivit klar. Vanja efterlyste

            om det var någon bland vara medlemmar som kunde åta sig att       

            hjälpa till med en hemsida.

            Årsmötet uppmanade styrelsen att sätt ingång och arbeta med

            hemsidan och köpa egen domän.

 

 

15§       Då dagordning var genomgången och det inte fanns fler frågor,

             förklarade Gerry Ekgrund årsmötet avslutad.

             Vanja tyckte att det varit ett bra årsmötet och tackade för sin tid

             hon varit med.

             Vanja tackade Leif Andreasson och Margareta Ling-Vannerus för

             det arbete de lagt ner under den tid de varit med i styrelsen.

             Rosita tackade Vanja för den tid styrelsen fått ha henne som 

             ordförande och för  det arbete hon lagt ner.

 

 

 

             Vid protokellet

 

              Lisbeth Frisk                                         Rosita Holmström                     

              Sekreterare                                                        Ordförande

 

 

               

                 Justerare

 

 

              Börje Fors

 

 

 

 

              Carl-Henrik Nordström